Disclaimer + Privacy

__CONFIG_group_edit __ {} __ CONFIG_group_edit__

Website Disclaimer + Privacy (conform GDPR)

Deze website is eigendom van Charlotte Feyarts, Snoe-zen

Contactgegevens:

Adres: Sint – Geertruibos 1B 3220 Holsbeek

Telefoon: 0494442212

E-mail: charlotte@snoe-zen.be

Ondernemingsnummer: BTW BE0731910233

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich expliciet akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden ed zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Charlotte Feyaerts, Snoe-zen of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Charlotte Feyaerts, Snoe-zen levert grote offerte de ter beschikking informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze snelle onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou kunnen zijn, zal een belangrijke mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Charlotte Feyaerts, Snoe-zen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site worden vermeld.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging van kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele aansprakelijkheid gehouden worden voor een slechte werking van tijdelijke beschikbaarheid van de website van voor enige vorm van schade, directe of onrechtstreekse, die zoueien uit de toegang tot het gebruik van de website.

Charlotte Feyaerts, Snoe-zen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met bepaalde, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar automatische. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Charlotte Feyaerts, Snoe-zen verklaart uitdrukkelijk dat zij zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval gehouden worden voor de inhoud van de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van applicatie op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement ……………………… bevoegd.

Privacybeleid

Charlotte Feyaerts, Snoe-zen verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht Charlotte Feyaerts op snoezen.charlotte@gmail.com. .

Verwerkingsdoeleinden

Charlotte Feyaerts, Snoe-zen verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer.

Rechtsgrond (en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijke voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijke voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijke is ter ere van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Charlotte Feyaerts, Snoe-zen verbonden zijn of met enige andere partner van Snoe-zen;

Charlotte Feyaerts, Snoe-zen zorgen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens voor klantenbeheer worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met deel van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

– zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en / of

– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [aan te vullen];

Directe marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over een recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Vermelden welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die worden gebruikt door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een ingevuld ingevuld formulier met gegevens dat de gebruiker tijdens vorige heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan de website, met verwijzing naar dit beleid, die verder surfen op de website niet verhindert.)

U kunt uw internetbrowser instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Houd rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics [alleen voor google analytics gebruikers]

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met delen van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u echter op dat u in dat wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Wij wijzen u echter op dat u in dat wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Wij wijzen u echter op dat u in dat wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Pin It on Pinterest