Algemene voorwaarden 

 Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens


Charlotte Feyaerts

Snoe-zen

Sint-Geertruibos 1B 3220 Holsbeek

charlotte@snoe-zen.be
0494442212

Ondernemingsnummer: BE0731910233

BTW nummer: BE0731910233


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Charlotte Feyaerts, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Sint-Geertruibos 1B 3220 Holsbeek BTW BE 0731910233, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onder Algemene Voorwaarden zijn van applicatie op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van […] moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze uitdrukkelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door […] aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle berichten zijn in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs wordt uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen van fouten in het aanbod binden Charlotte Feyaerts niet. Charlotte Feyaerts is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie gehouden tot een middelenverbintenis. Charlotte Feyaerts is in geen geval ingeval van manifeste materiële, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Charlotte Feyaerts. Charlotte Feyaerts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

De klant surft via website naar de winkel. Hier word geselecteerd welke producten deze persoon wilt.

Dit kan gaan om een fysiek product, traject of downloadbaar product.

Als de klant al zijn producten heeft dan kan deze naar de winkelwagen gaan waar gegevens worden ingevuld.

Er kan gekozen worden tussen verzenden 7 euro.

Kies een van de mogelijkheden om te bepalen.

Als de gegevens zijn ingevuld kan er worden betaald.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE39737053648319
  • KBC / CBC
  • Belfius Direct Net
  • ING Home Pay
  • Ik - Deal

Charlotte Feayerts is een gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering gebeurt door B- post, door mezelf of klant komt product afhalen, ik reken op een levertermijn van max 1 week. Tenzij er problemen zijn bij de post waardoor dit langer duurt. Ik vraag 7 euro voor verzendkosten.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en / of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan charlotte@snoe-zen.be.

Het risico van een beschadiging gaat over op de klant van een door hem aangewezen partij, die niet de vervoerder is van het fysieke in bezit heeft. Het risico gaat echter over op de klant bij levering aan de vervoerder, als het vervoerder van de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de […] was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De enige artikelen blijven tot op het moment van volledige betaling door de Klant, het exclusieve eigendom van Charlotte Feyaerts.

De Klant verbindt zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van [...] te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consumenten artikelen online aankopen bij Charlotte Feyaerts (Snoe-zen).

De klant heeft het recht om een binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag "van de sluiting van de overeenkomst"; "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt."; "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt."; "waarop de Klant van een door de Klant aangewezen, die niet de vervoerder is, de laatste zending van het laatste onderdeel in bezit krijgt.";

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Charlotte Feyaerts van Snoe-zen, 0494442212, Sint-Geertruibos 1B 3220 Holsbeek, charlotte@snoe-zen.be   via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn verschijnen van het herroepingsrecht voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Snoe-zen Charlotte Feyaerts heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Charlotte Feyaerts van Snoe-zen te Sint - Geertruibos 1B 3220 Holsbeek of aan Charlotte Feyaerts. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 "Wij zullen de goederen afhalen indien we deze ook hebben gebracht."

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

"De directe kosten van het terugzenden van goederen komen voor rekening van de klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 7 EUR."

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij verbeterde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in verminderde is, oordeelt Charlotte Feyaerts zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering wordt ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laatste van de Klant in rekening worden gebracht.

"Als de klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant een bedrag dat evenredig is aan het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept heeft geleverd is, wordt voldaan de volledige uitvoering van de overeenkomst. "

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Charlotte Feyaerts alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximaal 14 kalenderdagen nadat Charlotte Feyaerts van Snoe-zen op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Snoe-zen wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Charlotte Feyaerts] geboden standaard levering worden niet terugbetaald.

Charlotte Feyaerts betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval de Klant voor terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;

de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

waarbij de Klant Charlotte Feyaerts specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen van onderhoud te verrichten;

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumenten heeft de wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de Charlotte Feyaerts klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Charlotte Feyaerts.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Charlotte Feyaerts zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na een vaststelling door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling van vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van Charlotte Feyaerts is bereikbaar op het telefoonnummer +0494442212 via e-mail op charlotte@snoe-zen.be of per post op het volgende adres Sint- Geertruibos 1B 3220 Holsbeek.Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Charlotte Feyaerts beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Charlotte Feyaerts zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Snoe-zen Charlotte Feyaerts respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Snoe-zen Charlotte Feyaerts, Sint-Geertruibos 1B 3220 Holsbeek, charlotte@snoe-zen.be, gratis de schriftelijke bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Snoe-zen Charlotte Feyaerts, Sint-Geertruibos 1B 3220 Holsbeek, charlotte@snoe-zen.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn loginggegevens en het gebruik van zijn pas. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Charlotte Feyaerts heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
Charlotte Feyaerts houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u ons bezoeken op charlotte@snoe-zen.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 'Cookies van derden'

U kunt uw internetbrowser instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Houd rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door [...] om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan bepaalde bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Snoe-zen, Charlotte Feyaerts. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren condities.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering dienen.

Charlotte Feyaerts heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel .

Artikel 16: Toepasselijk recht - Geschillen


Het Belgisch recht is van applicatie, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van het Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. Het Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform ( http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ).


Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Charlotte Feyaerts, Sint- Geertruibos 1B 3220 Holsbeek, charlotte@snoe-zen.be.

Ik / Wij (*) deel / delen (*) u hierbij mede dat ik / wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen / van de volgende dienst (*) herroep / herroepen (*):

Besteld op (*) / Ontvangen op (*):

Naam / Namen consument (en):

Adres consument (en):

Handtekening van consument (en]:

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van applicatie is.